www.china-zjhf.com
 
 
 
 
 
 
关键字:
范 围:
 
 
 
 
 
 
   
 

大小径外螺纹弯头

等径外螺纹弯头

等径外螺纹2路三通

内螺纹弯头

外螺纹弯头

外螺纹直接头

内、外螺纹直接头

等径外螺纹2路三通

等径/异径外螺纹三��

尖头长螺帽

尖头螺帽
共计:71条记录 页次:6/6 每页:12条     9 7 [4][56 
 
 
版权所有 : 浙江傲克密管件有限公司
地址:常山县金川街道新都东大道209号
电话:0570-5111601/5110186
传真:0570-5110696
Email: hf.tubing@china-zjhf.com