www.china-zjhf.com
 
 
 
 
 
 
关键字:
范 围:
 
 
 
 
 
 
 
 
名称:内螺纹花园接头
型号:H-14
上一个:内螺纹花园接头   下一个:外螺纹花园接头
 
 
版权所有 : 浙江傲克密管件有限公司
地址:常山县金川街道新都东大道209号
电话:0570-5111601/5110186
传真:0570-5110696
Email: hf.tubing@china-zjhf.com